Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

 

Totožnost správce osobních údajů:

ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o., IČO: 25743244

sídlem Praha 1 - Nové Město, Biskupský dvůr 1146/7, PSČ 11000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 66195

web: amdcz.cz

 

(dále jen „zaměstnavatel“, případně „správce“)

Kontaktní osoba ve věcech zpracování osobních údajů: Ing. Ivana Radomská

tel: 773 641 081

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále jen „pověřená osoba“)

1.  Úvodní ustanovení

1.1.       Tento dokument o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání informuje o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem správce nakládá s osobními údaji uchazečů o zaměstnání prostřednictvím náborového portálu e-resourcingu „ArcelorMittalCareers“, umístěného na webu skupiny ArcelorMittal pod odkazem https://corporate.arcelormittal.com/careers. Tento dokument je v celém znění veřejně dostupný pod odkazem https://amdcz.cz/kariera/ochrana-osobnich-udaju-uchazece-o-zamestnani.

1.2.       Cílem zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání je nábor nových zaměstnanců, příprava a realizace výběrového řízení na pracovní pozici, o níž se uchazeč u správce uchází, případně jinou vhodnou pracovní pozici u správce, resp. skupiny podniků ArcelorMittal. 

1.3.       Správce osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „nařízení GDPR“), a zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

1.4.       Správce je součástí skupiny podniků ArcelorMittal, která je tvořena společností ArcelorMittal S.A. a jejími dceřinými společnostmi, které v souladu s čl. 47 a násl. nařízení GDPR přijala závazná podniková pravidla, jež jsou právně závazná pro všechny členy skupiny podniků a jsou veřejně přístupná pod odkazem https://corporate.arcelormittal.com/corporate-library/privacy-policy (dále jen „Závazná podniková pravidla“).

1.5.       Definice základních pojmů:

                   i.       „osobním údajem“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

                 ii.       „zvláštní kategorií osobních údajů“ se rozumí osobní údaje vypovídající o etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, jakož i genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je obecně zakázáno s výjimkami uvedenými v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR. Správce přitom zvláštní kategorii údajů zpracovává jen v minimální míře, vždy na základě oprávněného zákonného titulu.

                iii.       „subjektem údajů“ fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, když pro účely tohoto dokumentu je subjektem údajů uchazeč o zaměstnání (viz odst. 1.5 bod x. dokumentu);

                iv.       „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů; jedná se např. o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení (toto však není vyčerpávající seznam);

                  v.       „dalším zpracováním“ zpracování osobních údajů za jiným účelem, než pro který byly původně shromážděny, např. další zpracování volně dostupných údajů (veřejných údajů z katastru nemovitostí, které byly původně shromážděny za účelem vedení evidence katastru nemovitostí apod.);

                vi.       „správcem“ shora označená právnická osoba ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o., který sám, nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; 

               vii.       „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; za určitých podmínek může být správce i v pozici zpracovatele nebo se může jednat např. o subjekt, který pro správce zajišťuje účetnictví, IT služby apod.;

              viii.       „skupinou podniků“ skupina zahrnující řídící podnik a jím řízené podniky, pro účely tohoto dokumentu jde o skupina ArcelorMittal;

                ix.       „závaznými podnikovými pravidly“ koncepce ochrany osobních údajů, kterou dodržuje správce nebo zpracovatel usazený na území členského státu při jednorázových nebo souborných předáních osobních údajů správce nebo zpracovateli v jedné nebo více třetích zemích v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost, pro účely tohoto dokumentu se jedná o pravidla uvedená v odst. 1.4;

                  x.       „uchazečem“ nebo „uchazečem o zaměstnání“ se rozumí fyzická osoba, jež aktivně použila náborový portál e-resourcingu „ArcelorMittalCareers“ (pro účely tohoto dokumentu může být uchazeč již zaměstnán u správce nebo v rámci skupiny ArcelorMittal), ať již za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici u správce, resp. v rámci skupiny ArcelorMittal, nebo za účelem vytvoření osobního profilu uchazeče v rámci náborového portálu pro potenciální kontakt ze strany správce pro případné obsazení jiné vhodné pracovní pozice;

                xi.       „náborovým portálem“ online platforma e-resourcingu „ArcelorMittalCareers“, umístěná na webu skupiny ArcelorMittal pod odkazem https://emfg.fa.em4.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/cs/sites/CX_1001/requisitions

               xii.       „profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6.       Užití náborového portálu uchazečem (tj. přihlášením se do konkrétního výběrového řízení, resp. vytvořením osobního profilu) je dobrovolné. Zapojení se do náborového procesu užitím náborového portálu je podmíněno poskytnutím osobních údajů uchazeče správci pro účely zpracování uvedené v tomto dokumentu, když bez jejich poskytnutí by účel zpracování nemohl být řádně a beze zbytku naplněn (správce by nemohl uchazeče identifikovat, kontaktovat, posoudit jeho vhodnost na obsazení pozice, případně uzavřít pracovní smlouvu apod.).

1.7.       Zdrojem osobních údajů je samotný uchazeč, když vyplní své osobní údaje do formuláře náborového portálu, uvede je do svého osobního profilu, případně připojí svůj životopis, či profil na platformě Linkedln . Správce může některé osobní údaje uchazeče získat i z jiných zdrojů, a to pracovních agentur, předchozích zaměstnavatelů, referenčních kontaktů apod.   

2.  Zpracovávané osobní údaje

2.1        Správce zpracovává osobní údaje uchazeče v rozsahu, v jakém mu je tento poskytl, zejména však jméno, příjmení, datum narození, místo narození, pohlaví, bydliště - trvalý, přechodný pobyt, titul, fotografie, státní příslušnost, osobní telefon,  e-mailová adresa, dosažené vzdělání, údaje k jazykové vybavenosti, absolvované kurzy, řidičský průkaz, profesní průkazy, informace k minulým a současným zaměstnavatelům - délka zaměstnání, druh práce, náplň práce, zdravotní stav., osobnostní dotazník, případně jiné další osobní údaje, které uchazeč v rámci užití náborového portálu dobrovolně sdělí, nad rámec těch, které jsou vyžadovány k realizaci cíle výběrového řízení.

2.2        V rámci zvláštní kategorie osobních údajů správce zpracovává jen údaje o zdravotním stavu uchazeče, a to v minimální míře tehdy, když je zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo uchazeče v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany (čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR), případně, je-li jejich zpracování nezbytné pro účely pracovního lékařství pro posouzení pracovní schopnosti uchazeče (čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení GDPR). 

 

3.  Právní základ zpracování

3.1        Zaměstnavatel osobní údaje uchazeče zpracovává na základě následujících titulů:

                   i.       splnění smluvní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, neboť zpracování osobních údajů uchazeče je nezbytné pro provedení opatření přijatých správcem před uzavřením pracovní smlouvy, a to na žádost uchazeče o zaměstnání vyjádřenou zájmem o účast ve výběrovém řízení (tj. užitím náborového portálu);

                 ii.       splnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, zejména pak jeho povinností dle právních předpisů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení, sociální ochrany, rovného zacházení a ochrany proti diskriminaci;

                iii.       oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody uchazeče (zejména oprávněný zájem správce na náboru nových zaměstnanců, řádném průběhu náborového procesu a výběru vhodného uchazeče pro pracovní pozici, pro případ soudního či správního řízení);

                iv.       je-li jejich zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo uchazeče v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany dle čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR;

                  v.       je-li jejich zpracování nezbytné pro účely pracovního lékařství pro posouzení pracovní schopnosti uchazeče dle čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení GDPR;

                vi.       uchazeč udělil správci souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, a to v případě, že náborový proces pro konkrétní pozici byl sice ukončen, ale uchazeč souhlasí s tím, aby správce nadále zpracovával jeho osobní údaje pro potenciální kontakt ze strany správce pro případné obsazení jiné vhodné pracovní pozice.  

3.2        Zpracování osobních údajů provádí správce, vždy jen prostřednictvím jednotlivých k tomu pověřených zaměstnanců správce, příp. zpracovatel. V případě, že jsou osobní údaje předávány na základě platného zákonného titulu jiným osobám – zpracovatelům, má správce s těmito osobami uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy v souladu s nařízením GDPR. 

3.3        Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím výpočetní techniky (funkcionalit náborového portálu e-resourcingu), popř. i manuálním způsobem u osobních údajů poskytnutých správci uchazečem dodatečně v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. 

3.4        Správce přijal a dodržuje veškerá potřebná technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby zejména nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Případní zpracovatelé osobních údajů uchazečů jsou dle zpracovatelské smlouvy vázáni povinností dodržet minimálně stejnou úroveň takových bezpečnostních technickoorganizačních opatření jako správce. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo uchazečů jako subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

3.5        Správce uchazeče informuje o tom, že jejich osobní údaje mohou být poskytnuty jinému členu skupiny ArcelorMittal za stanoveným účelem dle odst. 1.2 tohoto dokumentu. Při nakládání s těmito osobními údaji je přitom kterýkoliv člen skupiny ArcelorMittal povinen kromě obecných právních předpisů dodržovat povinnosti pro něj plynoucí ze Závazných podnikových pravidel.  Správce je povinen zajistit, že úroveň ochrany zajištěná tímto dokumentem a Závaznými podnikovými pravidly zůstane minimálně stejná i v případě mezinárodního přenosu osobních údajů. Jde-li o přenos osobních údajů v rámci EU, pak správce ani skupina ArcelorMittal nejsou povinni zajistit přijetí žádných dodatečných opatření nad rámec daný Závaznými podnikovými pravidly a tohoto dokumentu. Pakliže by osobní údaje měly být předávaný příjemci mimo EU (zejména za účelem provádění pravidelných reportovacích činností o výkonu společnosti, informování o pracovních pozicích v nečlenských zemích EU, v souvislosti s obchodní reorganizací nebo restrukturalizací skupiny, pro podporu údržby systému a srovnávání apod.), pak je správce povinen předem ověřit, že při takovém přenosu bude zajištěna odpovídající úroveň právní ochrany v třetí zemi (rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, Závazná podniková pravidla, standardní smluvní ustanovení, kodex chování apod.). Správce přitom není oprávněn přenést jakýkoliv osobní údaj do třetí země, pokud by v této třetí zemi nebyla zajištěna odpovídající úroveň ochrany práv a svobod subjektu osobních údajů ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů. 

3.6        Správce při zpracování osobních údajů uchazečů zásadně nepoužívá automatické rozhodování ani profilování.  

3.7        Správce osobní údaje uchazeče zpracovává zásadně do doby, než je dosaženo účelu výběrového řízení (tj. obsazení pracovní pozice), a dále po dobu dvanácti (12) měsíců od okamžiku, kdy je obdržel, přičemž má správce za to, že je jeho oprávněným zájmem po tuto dobu osobní údaje uchazeče uchovat i po skončení výběrového řízení, a to především za účelem zachování údajů nezbytných pro uplatňování práv správce v případných soudních či správních řízeních, řízeních dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů. Po době stanovené v tomto odstavci, jsou osobní údaje uchazeče vymazány/skartovány (o takovém výmazu/skartaci není uchazeč informován). 

4.  Práva uchazečů

4.1        Správce v souladu s čl. 13 nařízení GDPR informuje uchazeče o jejich následujících právech, které jim přiznává nařízení GDPR v čl. 15 až 22, 34 a 77: 

                   i.       právo na přístup k osobním údajům, tj. zejména získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, což znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; 

                 ii.       právo na sdělení účelu zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;

                iii.       právo na to, aby správce jeho neúplné či nepřesné osobní údaje kdykoli doplnil nebo opravil;

                iv.       právo na výmaz osobních údajů, přičemž jsou-li splněny podmínky dle čl. 17 nařízení GDPR a uchazeč o to požádá, je správce povinen zlikvidovat jeho osobní údaje, které zpracovává;

                  v.       právo na omezení zpracování v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR;

                vi.       Proti zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany, má subjekt právo kdykoli vznést námitku. Při vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, se již dále osobní údaje nesmí pro tyto účely zpracovávat.

               vii.       právo na přenositelnost údajů, tj. získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, když takové údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou (mimo výjimek uvedených v nařízení GDPR);

              viii.       právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem dotýká (mimo výjimek dle nařízení GDPR);

                ix.       právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde je právním titulem pro zpracování osobních údajů souhlas subjektu;

                  x.       právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

                xi.       právo být za podmínek dle čl. 34 nařízení GDPR informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu;

               xii.       právo podat stížnost u kteréhokoliv dozorového úřadu, zejména pak v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se uchazeč domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. 

4.2     Bude-li uchazeč požadovat jakékoli informace týkají se zpracování jeho osobních údajů správcem, může se primárně obrátit se žádostí přímo na správce, a to na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Žádost uchazeče bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva (2) měsíce, o čemž bude uchazeč ze strany správce informován, včetně informaci o důvodů jejího prodloužení.

4.3     Uchazeč má také právo obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

4.4     Kompletní informace o dalších právech uchazeče jako subjektu údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů pod odkazem https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276, případně se neváhejte obrátit s dotazem na správce. 

4.5     Správce uchazeče informuje o tom, že v rámci skupiny ArcelorMittal byl jmenován tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Henk Scheffer, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Ve Frýdku-Místku dne 1.3.2022