Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ a DODACÍ PODMÍNKY společnosti ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o. č. 1/2022/PODN

ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o., IČO: 257 43 244, DIČ: CZ257 43 244,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66195  (dále také jako ,,Prodávající“)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající tímto vydává Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“), jako obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Účelem VODP je podrobná úprava smluvních vztahů vzniklých z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím na straně jedné a kupujícím, či objednatelem jako podnikateli na straně druhé (dále souhrnně jen „Kupující“), když předmětem těchto smluvních vztahů je koupě a prodej zboží Prodávajícího (Prodávající a Kupující společně jako „smluvní strany“) .

1.2. Tyto VODP tvoří nedílnou součást jakékoliv rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené objednávky (dále souhrnně jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím. VODP představují společně s dalšími specifickými podmínkami Prodávajícího obsaženými či přiloženými ke Smlouvě celou a úplnou dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím a jako celek mají přednost před a nahrazují veškeré další konfliktní smluvní podmínky a ustanovení navržené Kupujícím a jakákoliv předchozí ústní či písemná ujednání smluvních stran.

1.3. Jakýkoliv dodatek či odchylka od ujednání VODP, a to bez ohledu na to, zda byly Kupujícím uvedeny v jím vystavených objednávkách, potvrzení nebo jiné dokumentaci, včetně přepravních dokumentů, jsou platné jen na základě výslovného a písemného souhlasu Prodávajícího.

1.4. VODP platí bezvýhradně, s výjimkou kdy Prodávající písemně ve Smlouvě přijme odchylné ujednání. Takto Prodávajícím přijaté odchylné ujednání pak má přednost před příslušným ustanovením VODP, přičemž se vztahuje pouze k danému smluvnímu vztahu a není tak způsobilé založit běžnou praxi smluvních stran.

1.5. VODP jsou pro smluví strany závazné od okamžiku uzavření Smlouvy, když uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem VODP podrobně seznámen, souhlasí s nimi a je srozuměn s jejich bezvýhradnou platnosti pro smluvní vztah založený Smlouvou.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není.

2.2. Smlouva může být uzavřena jedním z následujících způsobů:

i. Vymíní-li si to kterákoliv ze smluvních stran, vyhotoví Prodávající na základě závazné objednávky Kupujícího písemný návrh smlouvy a zašle jej Kupujícímu k podpisu. Prodávající je svým návrhem vázán 7 dnů ode dne odeslání písemného návrhu smlouvy Kupujícímu, nestanoví-li Kupujícímu společně se zasláním návrhu jinou lhůtu. Návrh na uzavření smlouvy předložený Prodávajícím, potvrdí Kupující ve lhůtě výše uvedené, nebo ve lhůtě uvedené v návrhu. Obdrží-li Prodávající potvrzenou smlouvu až po lhůtě, po kterou je svým návrhem vázán, je smlouva uzavřena teprve když Prodávající do tří pracovních dnů, oznámí Kupujícímu, že opožděné potvrzení smlouvy akceptuje jako včasné. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, nabývá taková smlouva platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran.

ii. V případech, kdy si ani jedna ze smluvních stran nevymíní uzavření písemné smlouvy postupem podle bodu (iii) odst. 2.2 VODP, Kupující vystaví a zašle Prodávajícímu závaznou objednávku zboží. Prodávající přijetí objednávky potvrdí a podá o tom zprávu Kupujícímu e-mailem. Přijetí nabídky (závazné objednávky Kupujícího) je v tom případě účinné od okamžiku, kdy mu Prodávající odeslal potvrzení jeho objednávky. Prodávající může přijetí závazné objednávky potvrdit také tím, že v požadovaném termínu dodání připraví zboží k předání Kupujícímu, pokud si Kupující zajišťuje dopravu sám, nebo v požadovaném termínu odešle zboží Kupujícímu a podá mu o tom zprávu. Přijetí nabídky (závazné objednávky Kupujícího) je účinné od okamžiku, kdy k jednání prodávajícího došlo.

iii. Přijme-li Kupující návrh smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy (nabídky), považuje se toto přijetí za samostatný návrh, a smlouva je v takovém případě uzavřena až na základě výslovné akceptace změněného návrhu Prodávajícím. Předložil-li Kupující spolu s objednávkou, nebo přijetím návrhu smlouvy (nabídky) vlastní obchodní podmínky, nebo odkaz na takové obchodní podmínky, které se byť jen částečně liší od těchto VODP, nepovažují se tyto za součást smlouvy, pokud je Prodávající výslovně písemně neodsouhlasí jako součást smlouvy s výslovným odkazem na konkrétní obchodní podmínky.

2.3. Veškerá dokumentace, katalogy, nabídkové listy a rozpočty Prodávajícího slouží pouze pro informační účely, a stejně jako nabídky učiněné Prodávajícím nejsou závazné, pokud není stranami výslovně ujednáno jinak a pokud není Prodávajícím objednávka výslovně potvrzena.

2.4. Komunikace písemnou nebo elektronickou formou (včetně prostého e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu) musí být vedena pouze s odpovědnými osobami uvedenými v potvrzení objednávky (smlouvě). Smluvní strany se dohodly, že tyto formy komunikace lze užít i pokud je v těchto VODP stanoven požadavek na písemnou formu.

2.5. Předmět prodeje je specifikován v jednotlivých smlouvách uzavřených s Kupujícím a jejich přílohách. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené smlouvou, nebo těmito VODP, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Na základě uzavřené smlouvy se Prodávající zavazuje prodat Kupujícímu zboží v množství, sortimentu a za podmínek dohodnutých ve smlouvě (včetně souvisejících dokladů), umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a Kupující se zavazuje zboží, které je předmětem prodeje, odebrat a zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu zboží, sjednanou v souladu s těmito VODP, jakož i veškeré další náklady, jež s dodávkou zboží běžně, nebo podle dohody smluvních stran souvisí.

2.6. Smluvní strany vylučují pro svůj smluvní vztah aplikaci ustanovení § 1799 až 1800 NOZ a § 1978 odst. 2 NOZ.

3. Způsob a místo dodání

3.1. Místo dodání zboží a způsob dodání zboží je specifikován v jednotlivých smlouvách uzavřených s Kupujícím. Místem dodání se rozumí místo, na němž se Kupující zavazuje zboží převzít.

3.2. Není-li Prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskuteční se dodání zboží sjednaného ve smlouvě jeho předáním Kupujícímu ve skladu Prodávajícího na adrese Míru 3267, Frýdek-Místek.

3.3. Prodávající splní povinnost dodat zboží Kupujícímu tím, že dohodnuté a řádně označené zboží jako zboží Kupujícího předá v místě dodání Kupujícímu, nebo že mu v tomto místě umožní nakládat se zbožím (dopravu zajišťuje Kupující), nebo okamžikem, kterým Kupující odmítl řádně a včas dodané zboží převzít, nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (dopravu zajišťuje Prodávající).

3.4. Nebylo-li sjednáno písemně jinak, přechází nebezpečí škody na Kupujícího ve skladě Prodávajícího převzetím zboží.

3.5. V případě, že je ve smlouvě sjednáno, že zboží bude Prodávajícím odesláno do místa dodání prostřednictvím jím zajišťované dopravy, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží na Kupujícího okamžikem doručení zboží do místa dodání. Trasu dodávky a dopravní prostředek dopravce stanoví Prodávající. Kupující je v takovém případě povinen zaslat Prodávajícímu v dostatečném časovém předstihu, nejpozději dva pracovní dny, před expedicí veškeré potřebné informace, pokyny pro označení zboží, expediční příkazy, dovozních povolení apod. (dopravní dispozice). Neobdrží-li Prodávající tyto podklady v potřebném rozsahu tak, že by se Prodávající ocitl v prodlení s poskytnutím smluvního plnění, je Prodávající oprávněn zboží na náklady a riziko Kupujícího uskladnit až do doby, kdy Kupující splní svou povinnost podle tohoto odstavce VODP a /nebo od smlouvy odstoupit; další nároky Prodávajícího tímto zůstávají nedotčeny.

3.6. V případě, že je ve smlouvě sjednáno, že zboží bude odesláno Prodávajícím do místa dodání prostřednictvím jiného než jím zajišťovaného dopravce, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží na Kupujícího v okamžiku předání zboží Prodávajícím prvému dopravci.

3.7. Je-li ve smlouvě sjednána doložka INCOTERMS, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží na v souladu s použitou doložkou INCOTERMS příslušného znění.

3.8. Nepřevezme-li Kupující zboží v souladu s těmito VODP nebo smlouvou, je Prodávající oprávněn zboží uskladnit na riziko a náklady Kupujícího a/nebo od smlouvy odstoupit, a vystavit Kupujícímu fakturu na sjednanou kupní cenu zboží. Prodávající je dále oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu veškeré zákonné nároky, včetně nároku na úhradu nákladů za skladování, náhradu škody a ušlý zisk, a to i bez nutnosti zvláštního upozornění Kupujícího, a dále nároku na smluvní pokutu. Za každý den neodebrání zboží, nebo neudělení dopravních dispozic po stanoveném termínu, se Kupující zavazuje Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty skladovaného zboží, až do jeho odebrání Kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak. Neodebere-li Kupující zboží ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů po sjednaném termínu dodání, je Prodávající oprávněn zboží na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat. Podle dohody smluvních stran se za vhodný způsob považuje i prodej osobě oprávněné nakládat s odpady. Do doby úhrady kupní ceny a zde uvedených nároků Prodávajícího je Prodávající oprávněn zboží zadržet.

3.9. Převzetí a předání zboží je Kupující povinen potvrdit v dodacím listu a jeho kopii předat/doručit Prodávajícímu. Osoba, jíž má být za Kupujícího zboží předáno, je povinna prokázat že je oprávněná zboží převzít jménem Kupujícího. Kupující na kopii dodacího listu potvrdí převzetí zboží čitelným podpisem oprávněného pracovníka, který tento pracovník připojí ke svému jménu a označení pracovního zařazení. Má se za to, že příslušný pracovník Kupujícího, který za Kupujícího potvrdil převzetí zboží na dodacím listu, tak činí v rozsahu obvyklém s ohledem na jeho zařazení/funkci, nebo byl Kupujícím k převzetí zboží a potvrzení jeho převzetí, zmocněn. Potvrzením převzetí zboží potvrzuje Kupující i převzetí dokladů, které se ke zboží vztahují, byť to nebude v dodacím listu výslovně uvedeno.

3.10. Součástí dodávky zboží jsou doklady vztahující se ke zboží, zejména dodací listy s obvyklými náležitostmi, nebo doklady je nahrazující. Trvá-li Kupující na tom, že s dodávkou zboží budou dodány určité konkrétní doklady, je povinen vymínit si jejich dodání v objednávce, nebo v písemné smlouvě, když tyto musí být Prodávajícím akceptovány.

3.11. Kupující je povinen uskutečnit prohlídku zboží okamžitě po jeho převzetí za účelem zjištění vad a kompletnosti dodávky, když případné výhrady je Kupující povinen uvést v dodacím listu.

3.12. Nebylo-li stanoveno jinak, odpovědnost za poskytnutí obalového materiálu potřebného k přepravě zboží i ochranných prostředků, za připevnění zboží a jeho zabezpečení při přepravě nese Kupující. Nesplní-li Kupující tuto povinnost, a následkem toho se Prodávající stane odpovědným za škodu na zboží, je Kupující povinen Prodávajícího této odpovědnosti zprostit. Kupující není oprávněn přenést na Prodávajícího žádné výlohy za zničení, recyklaci nebo skladování zboží.

3.13. Je-li vyžadováno značení zboží, bude provedeno podle norem přijatých a zavedených výrobcem, případně Prodávajícím, ledaže smluvní strany v objednávce či smlouvě stanoví jinak.

3.14. Zboží se považuje za dodané, pokud váhová odchylka dodaného zboží činí ± 5 % požadované hmotnosti.

3.15. Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na takto dodané přebytečné množství, ledaže je Kupující do tří pracovních dnů písmeně odmítl.

4. Lhůty dodání zboží, vyšší moc

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta v objednávce či smlouvě.

4.2. Skutečnosti a události, které Prodávající nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm požadovat, ovlivnit či odvrátit, a které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky zboží, jako jsou např. válka, epidemie, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, nepředvídatelné problémy na celních přechodech, prodlení dodavatele Prodávajícího s výrobou nebo dodáním zboží Prodávajícímu a další události mají, charakter vyšší moci ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 NOZ. Po dobu působení událostí, které mají charakter vyšší moci, není Prodávající v prodlení s dodáním zboží a je oprávněn odpovídajícím způsobem prodloužit lhůtu dodání zboží, případně od smlouvy odstoupit. Odkazem na vyšší moc se nelze zprostit povinnosti k řádnému plnění peněžitých závazků.

4.3. Nebylo-li smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, nejsou sjednané dodací lhůty závazné, a pozdní dodávka nezakládá nárok Kupujícího na náhradu takto vzniklé škody. Pozdní dodání je důvodem k odstoupení Kupujícího pouze ve vztahu ke zboží, jehož výroba ještě nebyla zahájena, a pouze poté, pokud Prodávajícího upozornil na nesplnění povinnosti a poskytl mu přiměřený náhradní termín k jejímu splnění. I pokud byly smluvními stranami dodací lhůty sjednané výslovně jako pevné, je v případě prodlení Prodávajícího Kupující oprávněn uplatnit právo na náhradu škody, jen pokud Prodávajícího ve smlouvě informoval o možné náhradě škody a ušlého zisku způsobenou prodlením s dodáním včetně přesného stanovení ocenění základních složek zde uvedených.

4.4. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, je Prodávající oprávněn dodat zboží v dílčích dodávkách.

4.5. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, je Kupující povinen převzít i zboží dodané před termínem dodání.

5. Kupní cena zboží, platební podmínky

5.1. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží sjednanou ve smlouvě, jinak kupní cenu stanovenou jako součin jednotkové kupní ceny zboží sjednané ve smlouvě a skutečné tonáže/množství zboží. Nebude-li kupní cena určena podle předchozí věty tohoto bodu VODP, určí se kupní cena zboží jako cena obvyklá v době převzetí zboží, a to odsouhlasením výše ceny obvyklé od obou smluvních stran. V případě sporu o to, jaká je výše ceny obvyklé v době převzetí zboží, bude tato cena určena znalcem z příslušného oboru, když tohoto znalce určí strana Prodávající a náklady na určení ceny obvyklé znalcem ponesou strany smlouvy napolovic.

5.2. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, je Kupující vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit i smluvené náklady Prodávajícího na zajištění činností, popř. jiných služeb, vynaložených Prodávajícím na dodání zboží, nebo zajištěné Prodávajícím na základě požadavku Kupujícího, anebo v případech, kdy je zajištění takových činností nebo souvisejících služeb obvyklé, zejm. daně, přepravní poplatky a náklady na naložení, přepravu, pojištění skladování, manipulaci, zdržné a další obdobné náklady (dále souhrnně jako „související náklady“).

5.3. Kupující uhradí kupní cenu zboží a souvisejících nákladů na základě faktury – daňového dokladu s náležitostmi vyplývajícími z příslušného zákona, vystaveného Prodávajícím, a to v tam uvedené lhůtě splatnosti. Připadne-li datum splatnosti na den, který není pracovním dnem, je Kupující povinen fakturu uhradit v poslední pracovní den přede dnem splatnosti faktury.

5.4. Bude-li mezi smluvními stranami sjednána povinnost Kupujícího uhradit zálohu na kupní cenu, je Kupující povinen zálohu uhradit na základě zálohové faktury se splatností sedm dnů od jejího doručení, není-li dohodnuto jinak. Dokud Kupující sjednanou zálohu na úhradu ceny zboží nezaplatí, není Prodávající povinen Kupujícímu poskytnout žádné plnění a není pro tento případ v prodlení s plněním svých povinností. Zaplacená záloha, nebo zálohy na cenu zboží, budou Kupujícímu v konečné faktuře odečteny.

5.5. Nezaplacení kupní ceny zboží a/nebo souvisejících nákladů ve lhůtě splatnosti v plné výši, je považováno za podstatné porušení smlouvy Kupujícím a Prodávající je v takovém případě, mimo jiné, oprávněn

i. až do úplné úhrady shora uvedených splatných dluhů má Prodávající právo odepřít plnit Kupujícímu jakoukoli již objednanou či dohodnutou dodávku zboží, čímž se Prodávající nedostává do prodlení s plněním svých smluvních povinností

ii. až do úplné úhrady shora uvedených splatných dluhů má Prodávající právo vrátit Kupujícímu jakoukoli objednávku, či návrh smlouvy, bez jejího přijetí, čímž se Prodávající nedostává do prodlení s plněním svých smluvních povinností;

iii. až do úplné úhrady shora uvedených splatných dluhů má Prodávající právo odstoupit od sjednané smlouvy, jakož i od všech smluv, které byly na jejím základě uzavřeny, s povinností Kupujícího uhradit všechny škody prodávajícímu vzniklé a ušlý zisk, a to do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování;

iv. odstoupit od smlouvy nebo zadržet část plnění, která dosud nebyla Kupujícímu poskytnuta; to vše i bez souhlasu Kupujícího. Následkem prodlení Kupujícího se všechny závazky, které má Kupující zaplatit Prodávajícímu, stávají okamžitě a bez dalšího splatnými bez ohledu na okamžik jejich původní splatnosti.

5.6. Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu zboží a souvisejících nákladů je splněna okamžikem připsání částky odpovídající plné výši kupní ceny zboží a souvisejících nákladů na účet Prodávajícího uvedený na faktuře, k jeho volné dispozici. Při prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny zboží a/nebo souvisejících nákladů, nebo jejich části, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

5.7. Obě smluvní strany souhlasí s vystavováním i zasíláním faktury, případně upomínek k ní v elektronické podobě. Daňový doklad v elektronické podobě bude splňovat náležitosti vyžadované zákonem v platném znění.

5.8. Kupující není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z kupních či jiných smluv proti pohledávkám Prodávajícího. Kupující se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího pohledávky vzniklé ze smlouvy s Prodávajícím, ani neuzavřít smlouvu o zajišťovacím převodu práva Kupujícího, vyplývajícího ze smlouvy s Prodávajícím. Za porušení této povinnosti Kupujícím se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 % z nominální výše pohledávky, která byla Kupujícím neoprávněně zastavena, či převedena. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i pro případy, kdy škoda, převyšuje smluvní pokutu, když v tomto případě se ustanovení § 2050 NOZ neuplatní. Kupující není oprávněn postoupit pohledávku Kupujícího (či jejich soubor) ze smlouvy s Prodávajícím. Takové postoupení pohledávky Kupujícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího s postoupením, je neplatné a vůči Prodávajícímu neúčinné.

5.9. Vlastnictví zboží přejde na Kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Neuhradí-li Kupující kupní cenu v plné výši před převzetím zboží, stane se vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.10. Prodávající si vyhrazuje právo použít úhrady provedené Kupujícím k vyrovnání závazků Kupujícího a/nebo k úhradě faktur, které jsou po splatnosti, vč. úroků z prodlení a dalších nákladů tímto vzniklých, a to v pořadí: ostatní náklady, smluvní a zákonné úroky z prodlení, jistina.

5.11. Veškeré bankovní poplatky spojené s úhradou kupní ceny a souvisejících nákladů, vyjma bankovních poplatků banky Prodávajícího, hradí Kupující.

5.12. Kupující výslovně souhlasí s tím, že dojde-li před dodáním zboží Kupujícímu ke změně ceny, za kterou Prodávající nakupuje zboží určené pro Kupujícího od svého dodavatele (výrobce), tak se kupní cena zboží mění oznámením Prodávajícího, a to o tolik procent, o kolik se změnila cena zboží dodavatele (výrobce) od doby jeho objednání Prodávajícím do doby jeho dodání Prodávajícímu.

6. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

6.1. Není-li smluvními stranami ujednána jakost zboží, dodá Prodávající zboží v jakosti, která vyhovuje účelu sjednanému smluvními stranami, jinak k účelu obvyklému. Prodávající zaručuje, že zboží je v souladu se specifikací sjednanou ve smlouvě. Kupující je za tímto účelem je povinen sdělit Prodávajícímu veškeré potřebné informace pro zajištění adekvátního zpracování zboží v souladu se specifikací a informace o zapracování a/nebo konečném užití zboží, a dále Kupující uznává, že povinnost řádného plnění Prodávajícího je splněna při splnění těchto specifikací v okamžiku dodání.

6.2. Technická doporučení poskytnutá Prodávajícím před a/nebo během používání zboží, ať poskytnutá ve formě ústní, písemné nebo formou zkoušky, jsou poskytována v dobré víře, avšak bez jakékoli záruky ze strany Prodávajícího. Doporučení Prodávajícího nezprošťují Kupujícího jeho povinnosti vyzkoušet zboží dodané Prodávajícím, co se týče jeho vhodnosti pro plánované zpracování a užití. Užití a zpracování zboží probíhá výhradně na riziko Kupujícího.

6.3. Zboží se považuje za bezvadné, pokud vada reklamovaná Kupujícím nepřesáhne výši 100 euro za dodávku.

6.4. Kupující je povinen provést kontrolu dodaného zboží při převzetí a vyznačit je v dodacím listě (co do množstevních vad, zjevných vad, poškozená obalu, vhodnosti pro plánované užití a zpracování). Takto zjištěné vady, nebo vady, které takto zjistit mohl, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě. Jiné vady musí Kupující písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

6.5. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, poskytuje Prodávající na zboží záruku za jakost v trvání šesti měsíců od dodání zboží Kupujícímu (resp. od předání zboží prvnímu dopravci, případně okamžikem odmítnutí převzetí řádně a včas dodaného zboží). Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba na předmět plnění je poskytována výlučně na korozi materiálu předmětu plnění, ztrátu stability, celistvosti, kvality povlaku, nezávadnost materiálu předmětu plnění.

6.6. Kupující je povinen vytknout vady zboží písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu Prodávajícího, když v oznámení vad musí Kupující uvést odkaz na dodací list, variabilní symbol faktury - daňového dokladu týkajícího se reklamovaného zboží, charakteristiku a projev vady, a návrh způsobu vyřízení reklamace (a přiložit podklady prokazující oprávněnost reklamace).

6.7. Nedodržením lhůt k prohlídce zboží a oznámení vad, má za následek zánik práv Kupujícího z vad. Prodávající je oprávněn neuznat dodatečně zjištěné vady, pokud je mohl Kupující zjistit sjednaným způsobem při vlastní přejímce zboží. Kupující je povinen skladovat reklamované zboží odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv nakládání s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nepřípustné.

6.8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího bez zavinění Prodávajícího, na vady vzniklé v důsledku zpracování, nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou, zejména nedodržením montážních doporučení Prodávajícího. Společnost dále nezodpovídá za vady, jestliže Kupující nesprávně určí statické hodnoty při objednání odpovídajícího a vhodného zboží; jsou vady způsobeny nesprávným postupem při vybalení zboží, dodatečnými úpravami (dodatečné řezy, nátěry apod.) a neodborným čistěním předmětu plnění; vzniklé v důsledku přirozených procesů opotřebení zboží; nevýznamné barevné odchylky. V takovém případě je Prodávající oprávněn reklamační řízení jednostranně ukončit zamítnutím reklamace jako neoprávněné.

6.9. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak musí být zboží skladováno na místě účinně bránícím pronikáním vody, zapaření a mechanickému poškození, a s nakloněním a podložením balíků pro odvod vody, aby nedocházelo k jeho poškození.

6.10. Je-li vada výrobku zjištěna až v průběhu montáže, je nutné ihned přerušit montáž, vadné výrobky nemontovat a neprodleně kontaktovat Prodávajícího, když v opačném případě již nelze požadovat výměnu zboží a úhradu nákladů s tím spojených (demontáž vadných výrobků a montáž výrobků poskytnutých výrobcem jako náhrada apod.).

6.11. Prodávající do 30 kalendářních dnů po doručení oznámení vady informuje Kupujícího o tom, zda reklamaci uznává, případně uvede důvody, pro které považuje reklamaci za neoprávněnou. Za tímto účelem je Prodávající oprávněn stav reklamované zboží prověřit, případně nechat prověřit pověřenou osobou, když Kupující je povinen mu k tomu poskytnout součinnost. Poruší-li Kupující povinnost součinnosti, platí, že vada nebyla řádně vytknuta. V případě nutnosti zpracování odborného nebo znaleckého posouzení reklamované vady, se lhůta k vyjádření reklamace prodlužuje o dobu zpracování odborného nebo znaleckého posudku. Nechá-li si kupující vypracovat odborný/znalecký posudek bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, jdou náklady jeho pořízení k tíži Kupujícího. Pokud je vada v jakosti zboží Kupujícím zjištěna kontrolním způsobem, jehož užití nebylo smluvními stranami ve smlouvě odsouhlaseno, nároky z této vady Kupujícímu nevznikají.

6.12. Zjistí-li Prodávající, že reklamace je oprávněná, určí ve lhůtě podle odst. 6.11 VODP lhůtu a způsob odstranění vady. Prodávající volí způsob odstranění vady výlučně dle své volby buď odstraněním zjištěných vad v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě na svůj náklad, nebo Kupujícímu dodá náhradní zboží za podmínek původní smlouvy (v tom případ je Kupující povinen reklamované zboží Prodávajícímu vrátit). Není-li ani jedem z těchto způsobů není objektivně možný, poskytne Prodávající Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, odpovídající rozsahu zjištěné vady.

6.13. Při oprávněné reklamaci chybějícího množství Prodávající dodá Kupujícímu chybějící množství zboží, případně, je-li to účelné, vrátí Kupujícímu poměrnou část kupní ceny formou dobropisu. Plnění v toleranci <5 % dodaného množství zboží oproti sjednanému množství, nebo odchylka odpovídající oborové technologické zvyklosti, se nepovažuje za množstevní vadu. Toto se nevztahuje na kusově dodávané zboží.

6.14. Prodávající ručí pouze za škody a ušlý zisk způsobené jeho hrubou nedbalostí nebo úmyslným porušením povinností a to pouze, pokud Kupující takovéto skutečnosti náležitě prokáže: vždy však Prodávající ručí pouze omezeně, a to do výše maximálně 100 % fakturované hodnoty vadného nebo poškozeného zboží, resp. zboží, v souvislosti s jehož dodávkou (popř. nedodáním) daná škoda vznikla (obdobně se toto ustanovení užije v případě škody způsobené prodlením s dodáním zboží). Prodávající neodpovídá za ušlý zisk ani za závazky Kupujícího vůči třetím stranám. Výše uvedené neplatí v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech.

6.15. V každém případě je Kupující (i) povinen splnit svou povinnost k odvrácení nebo zmírnění škody, (ii) není oprávněn pozastavit platbu jakékoliv nezaplacené faktury, (iii) nese výhradní odpovědnost a veškerá nebezpečí škody a náklady spojené s nakládkou a vykládkou zboží, jeho přepravou, se správnou manipulací a vhodným skladováním zboží. Navíc se Kupující zavazuje: (i) uzavřít pojištění škody na zboží a obecné odpovědnosti za škody, a to na své vlastní náklady včetně zajištění pojistného krytí při zničení a/nebo krádeži všeho zboží nebo jeho části a/anebo nového zboží, a to minimálně do doby úhrady kupní ceny za dané zboží, a (ii) předložit Prodávajícímu na první požádání důkaz potvrzující jak toto pojistné krytí, tak úhradu pojistného.

7. Změny smlouvy a VODP

7.1. Uzavřenou smlouvu je možné měnit jen písemným, vzestupně očíslovaným dodatkem, podepsaným všemi smluvními stranami. Jakékoliv jednostranné stornování smlouvy, nebo požadavky na předčasné ukončení výroby zboží, nebo nákupu zboží, nebo požadavky na změnu rozsahu sjednaného předmětu plnění, nejsou vůči Prodávajícímu účinné nezbavují Kupujícího povinnosti objednané zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu. 

7.2. Znění VODP může Prodávající měnit či doplňovat. Příslušné znění VODP je účinné a smluvní strany zavazuje ode dne jeho zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Mlčenlivost, důvěrnost, antikorupční doložka

8.1. Kupující se zavazuje, považovat všechny informace, které získá od Prodávajícího v souladu a při plnění smlouvy, za obchodní tajemství, chránit je a nezpřístupnit je třetí osobě a nepoužít je pro své vlastní .podnikání, ani jinak z nich nezíská výhodu.

8.2. Kupující se dále zavazuje, že při plnění smlouvy nezpůsobí střet zájmů, jenž by mohl poškodit zájmy Prodávajícího. Povinnosti podle těchto ustanovení platí i po skončení platnosti smlouvy.

8.3. Kupující je povinen zajistit, aby (i) jeho jednatelé, ředitelé, úředníci, zaměstnanci a jakákoli osoba jednající za něj nebo jeho jménem (např. agenti, makléři, distributoři, subdodavatelé, partneři společného podniku) (dále jen „zaměstnanci“), jakož i (ii) jeho pobočky a zaměstnanci jeho poboček (i) a (ii) dohromady dále jen „spřízněné strany“, každá z nich jako „spřízněná strana“) dodržovali všechny příslušné zákony, včetně těch vztahujících se k potírání a předcházení korupce a úplatkářství, praní špinavých peněz a ekonomických sankcí, ochrany zdraví a bezpečnosti a aby se nezavázali k nezákonným činnostem.

8.4. Kupující prohlašuje a zaručuje se, že v souvislosti se smlouvou s Prodávajícím a se s ní souvisejícími obchodními transakcemi: (i) je obeznámen se všemi protikorupčními právními předpisy a předpisy proti úplatkářství platící na území ČR, a přímo aplikovatelných norem EU, zákona ČR o úřednících územních samosprávných celků, zákona ČR o veřejných zakázkách, zákona ČR o střetu zájmů, zákona ČR o ochraně oznamovatelů, zákona ČR o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, jež dopadají na tuto objednávku, a zavazuje se je beze zbytku dodržovat a dále prohlašuje, že (ii) ani on ani spřízněná strana nezaplatili, nenabídli ani neschválili, ani neprovedou, nenabídnou nebo neschválí žádnou platbu (včetně odměny za zprostředkování a provize), dárek, příslib nebo jinou výhodu nebo podnět k použití nebo ve prospěch vládního úředníka nebo soukromé fyzické č právnické osoby v souvislosti se smlouvou uzavřenou s Prodávajícím.

8.5. Kupující prohlašuje a zaručuje se, že ani on, ani s ním spřízněné strany nejsou (i) představitelem, úředníkem nebo zaměstnancem vlády příslušné země nebo jakékoli jiné vládní agentury nebo útvaru, (ii) politickou stranou, úředníkem nebo zaměstnancem politické strany, stranou nebo kandidátem na politickou funkci, (iii) osobou jednající v úřední funkci pro vládu, (iv) představitelem nebo ředitelem, úředníkem nebo zaměstnancem společnosti, která je zcela nebo částečně ovládána vládou politické strany, (v) představitelem, úředníkem nebo zaměstnancem veřejné mezinárodní organizace, nebo (vi) nejbližším rodinným příslušníkem kteréhokoli z výše uvedených (všichni dále společně označováni jako „vládní úředník“). Pokud se Kupující nebo kterákoliv s ním spřízněná strana stane vládním úředníkem, Kupující je povinen jakékoli takové jmenování oznámit Prodávajícímu, přičemž takové jmenování může mít za následek odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím ze strany Prodávajícího a dle jeho uvážení.

8.6. Kupující je podrobně seznámen s (i) Kodexem obchodního chování a Antikorupční směrnicí skupiny ArcelorMittal (dále souhrnně jen „Zásady“), které jsou zveřejněné na webových stránkách skupiny: https://corporate-media.arcelormittal.com/media/4yydixqp/code-of-business-conduct_cz.pdf a https://corporate-media.arcelormittal.com/media/yt4l1olo/anti-corruption-procedure_cz.pdf

8.7. Při plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy s Prodávajícím a s ní souvisejících transakcí je Kupující povinen dodržovat všechny principy obsažené v těchto Zásadách a je povinen zajistit, aby tyto principy dodržovaly i s ním spřízněné strany nebo aby s ním spřízněné strany měly přijaty nebo přijaly zásady rovnocenné s těmito Zásadami prodávajícího.

8.8. Právo auditu, vnitřní kontroly a vedení záznamů:

a) Kupující je povinen provádět, a současně zajistit, aby i s ním spřízněné strany prováděly, přiměřené vnitřní audity a kontroly a dodržovaly postupy k zajištění souladu s tímto čl. 8 VODP a Zásadami, včetně postupů pro přesné zaznamenávání a vykazování/hlášení všech příslušných transakcí v jejich účetnictví, knihách a záznamech.

b) Kupující musí uchovávat, a současně zajistit, aby on sám i s ním spřízněné strany uchovávaly, všechny záznamy, faktury a informace související se smlouvou s Prodávajícím (dále jen „záznamy“), a to po celou dobru trvání závazků podle smlouvy i po dobu 10 let od ukončení platnosti a účinnosti závazků podle smlouvy. Kupující musí na požádání Prodávajícímu poskytnout originály jakýchkoli záznamů, přičemž Prodávající je oprávněn pořizovat kopie jakýchkoli záznamů a tyto kopie uchovávat.

c) Prodávající je oprávněn sledovat a kontrolovat, zda a jakým způsobem kupující dodržuje ustanovení této doložky, a dále prověřovat veškeré informace, sazby, náklady a výdaje související se smlouvou s Prodávajícím, a to kdykoliv od okamžiku její platnosti a dále po dobu o deseti let od jejího ukončení (splnění nebo zrušení). Kupující je v průběhu takového monitoringu a auditu povinen (i) poskytnout Prodávajícímu (nebo jejímu zmocněnému zástupci) v přiměřenou dobu přístup do jeho prostor a záznamů (včetně s ním spřízněných stran) a (ii) je povinen na žádost prodávajícího umožnit Prodávajícímu (nebo jeho zmocněnému zástupci) kontakt a dialog se s ním spřízněnými stranami. Kupující je povinen přijmout a realizovat všechna dohodnutá doporučení a opatření vyplývající z takového monitorování nebo auditů, a to ve lhůtách vzájemně dohodnutých s Prodávajícím.

8.9. Odškodnění, odpovědnost a ukončení:

Ukáže-li se kterékoliv z prohlášení Kupujícího dle tohoto čl. 8 VODP nepravdivým či neúplným, nebo nedodrží-li kupující nebo s ním spřízněné strany ustanovení tohoto čl. 8 VODP, bude to považováno za podstatné porušení závazků, jež Prodávajícího opravňuje odstoupit od smlouvy s Kupujícím písemným oznámením s okamžitou účinností. Prodávající je dále dle své volby oprávněn od této objednávky odstoupit (nebo pozastavit nebo zadržet plnění) pro případ, že dle jeho přiměřeného uvážení Kupující porušil, hodlá porušit, nebo způsobil porušení jakýchkoli protikorupčních zákonů a opatření nebo dojde-li ke střetu zájmů mezi Kupujícím (nebo s ním spřízněnou stranou) a Prodávajícím (případně se s ním spřízněnou stranou).

8.10. Kupující je povinen k odškodnit, hájit, bránit a chránit Prodávajícího proti jeho případné odpovědnosti (včetně poboček, ředitelů, jednatelů, představitelů, a zaměstnanců Prodávajícího) ve vztahu k veškeré odpovědnosti, závazkům, ztrátám, újmám, škodám, náhradám, nákladům, výdajům, žalobám, soudním a jiným řízením, nárokům, požadavkům, pokutám a sankcím, plynoucím z nebo souvisejícím s porušením povinností, prohlášení, záruk a závazků Kupujícího dle tohoto čl. 8 VODP.

8.11. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ani jinak ovlivněny, omezeny či vyloučeny povinnosti nebo odpovědnost Kupujícího nebo jemu spřízněných stran uložená jim zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem.

9. Rozhodné právo, jazyk smlouvy, rozhodčí doložka

9.1. Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a pro předsmluvní závazkové vztahy, jakož i ohledně otázky platnosti smluvních vztahů, smluvní strany sjednávají, že se tyto řídí výhradně českým právem, zejména NOZ.

9.2. Smluvním jazykem je čeština, pokud nebylo předem oboustranně písemně dohodnuto jinak.

9.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá ujednání a spory ze vzájemných vztahů, zejména z uzavřené kupní smlouvy či v souvislosti s ní, jakož i otázka platnosti veškerých ujednání, budou rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.  Smluvní strany se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých sporných vztahů soudní cestou, sjednávají smluvní strany příslušnost českých soudů, když tímto ve smyslu §89a Občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě, resp. Krajského soudu v Ostravě tam, kde je příslušný v prvním stupni soud krajský.

9.4. Tyto VODP jsou k dispozici v angličtině a češtině. V případě sporu je rozhodující česká verze.

9.5. Tyto VODP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky a v souladu s nimi se i vykládají.

10. Doručování, poučení

10.1. Primárním komunikačním prostředkem mezi Kupujícím a Prodávajícím je elektronická komunikace prostřednictvím emailových adres smluvních stran, není-li ve smlouvě nebo těchto VODP sjednáno jinak. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Za doručenou se považuje i zásilka, jejíž převzetí bylo adresátem odmítnuto, která nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátila jako nedoručitelné, a to třetím pracovním dnem po jejím odeslání.

10.3. Prodávající v rámci své obchodní činnosti vystupuje jako správce osobních údajů. Informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na webové stránce Prodávajícího www.amdcz.cz . Na této adrese jsou uvedeny veškeré informace o zpracování osobních údajů.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Tyto VODP se vztahují na koupi zboží Prodávajícího a jsou účinné od 1.3.2022. Tyto VODP jsou umístěny na webových stránkách Prodávajícího www.amdcz.cz.

11.2. Kupní smlouva resp. údaje obsažené v objednávce je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.

11.3. Je-li některé ustanovení VODP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4. Není-li výslovně uvedeno jinak, za právní jednání učiněná písemně jsou považována též právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní osoba uvedená ve smlouvě či potvrzené objednávce.

11.5. Prodávající nepřebírá žádné jiné záruky a odpovědnost ve větším rozsahu, než jak je uvedeno v těchto VODP. Při nesplnění smluvních podmínek, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu škodu v penězích v plné výši. Hradí se skutečná škoda a to, co prodávajícímu ušlo (ušlý zisk). Nároky vůči Prodávajícímu, pokud nejsou uvedeny výslovně v těchto podmínkách a ve smlouvě, jsou vyloučeny. Neuplatnění jakéhokoli práva Prodávajícím nebude považováno za vzdání se tohoto práva.

 

Ve Frýdku Místku dne 1.3.2022